Text petice

PETICE

Za zachování mokřadu 936/3

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. O právu petičním


MěÚ Hejnice, Nádražní 521, 46362 Hejnice

My, níže podepsaní, se obracíme na starostu a zastupitelstvo města Hejnice s žádostí o přehodnocení výstavby RD, která má být realizována v r.2021 na pozemku města p. č. 936/3 v k. ú. Hejnice, který je dle platného územního plánu města Hejnice z roku 2018 vymezen jako zastavitelná plocha bydlení Z8 (bydlení v rodinných domech).

Byla už představena zastavovací studie, podle které se zde má v budoucnu nacházet 13 domů a dvě malé tůně. Víme, že toto nejsou jediné pozemky na území města, kde se může stavba RD uskutečnit.

Dle mínění části obyvatel města Hejnice se situace nyní rapidně mění, Hejnice se potýkají s nedostatkem vody jak ve studních, tak i v okolních přítocích, a i samotné řece Smědé. Zdá se, že tyto změny souvisí s probíhající změnou klimatu, která se bude dle mínění odborníků nadále stupňovat. Kromě toho máme obavy z dolu Turow, respektive z jeho případného negativního vlivu na vodní poměry na Frýdlantsku, a i proto nám připadá důležité bojovat za každý rezervoár vody v této oblasti. Žádáme proto vedení města, aby přehodnotilo zástavbu pozemku rodinnými domy a zvážilo místo toho případnou rekultivaci mokřadu z dotací Libereckého kraje. Plánované tůně svou rozlohou neodpovídají současné zamokřené ploše, a zdají se nám proto pro zachování funkce mokřadu nedostatečné. Navíc tím, že mokřad zadržuje srážkovou vodu, také účinně tlumí vliv přívalových dešťů na okolní domy, pro které by tak případná realizace zástavby mohla znamenat zvýšené ohrožení povodněmi.

Obrátili jsme se i na CHKO Jizerské hory a z odpovědi pana Korytáře vyplývá, že na jaře 2020 proběhne na pozemku biologický průzkum, v rámci, kterého bude znovu monitorován případný výskyt zvláště ohrožených druhů živočichů (užovka obojková, ještěrka obecná i živorodá, slepýš křehký a ropucha obecná), ale mělo by dojít i k posouzení veškerých zájmů ochrany přírody a krajiny, včetně tzv. přírodních funkcí, mezi které patří i retence vody v krajině a celková ekologická stabilita. Žádáme proto, aby po provedení tohoto průzkumu proběhlo další jednání, ve kterém bude výsledek monitoringu zohledněn.

Děkujeme za projednání.

Signatáři:

  1. Gabriela Hankeová, Hejnice

  2. Dana Navrátilová Fainová, Hejnice

  3. Kristýna Housová, Hejnice

Proč bojujeme za mokřady?

Jak by mohla lokalita v budoucnu vypadat?