Důležitost zachování mokřadu

Proč jsou mokřady tak důležité?

Mokřady jsou vysoce produktivní a biologicky rozmanité systémy, které:

  • zlepšují kvalitu vody

Mokřady fungují jako přírodní čističky vody, které filtrují sediment a absorbují mnoho znečišťujících látek v povrchových vodách. V některých mokřadních systémech tato funkce čištění také zvyšuje kvalitu zásob podzemních vod.

  • poskytují domov pro mnoho druhů obojživelníků, plazů, ptáků a savců

Mokřady poskytují stanoviště pro mnoho druhů obojživelníků, plazů, ptáků a savců, které jsou jedinečně přizpůsobeny vodnímu prostředí. Horská divoká zvěř jako jelen, srna běžně používají mokřady pro jídlo a přístřeší. Mokřady jsou zvláště důležité pro mnoho druhů ptáků.

  • chrání před povodněmi a udržují tok

Mokřady podél řek a potoků absorbují energii a zadržují vodu během bouřek, což snižuje poškození povodní po proudu a snižuje riziko bleskových povodní. Pomalé vypouštění této zadržované vody v průběhu času může pomoci udržet toky tekoucí během období sucha.

  • poskytují domov nejméně jedné třetině všech ohrožených a ohrožených druhů

Přežití některých druhů ohrožených rostlin a živočichů závisí na mokřadech.

  • poskytují rekreační příležitosti

Mnoho mokřadů obsahuje rozmanitost rostlin, zvířat a vodních prvků, které poskytují krásná místa pro vyhlídkové, turistické, pozorování ptáků a fotografování.

  • omezují erozi

Mokřady chrání před půdní erozí, coby přirozený filtr čistí vodu.

  • sekvestrují uhlík

Mokřady fixují uhlík (CO2), ukládají ho do sedimentů a tím pozitivně ovlivňují klima.

V nepříliš vzdálené minulosti byly mokřady považovány za pustiny. Většina lidí měla pocit, že se jedná o místa, jimž je třeba se vyhnout, a běžnou praxí je je vypouštět či je považovat za skládku.

Dnes víme, že mokřady poskytují mnoho důležitých služeb životnímu prostředí a veřejnosti. Nabízejí kritická stanoviště pro obojživelníky, vodní ptactvo a další volně žijící živočichy, čistí znečištěné vody a pomáhají kontrolovat ničivou sílu povodní a bouří. Funkce a hodnoty mokřadů popsané níže se staly všeobecně známějšími, mokřady jsou stále více považovány za produktivní a cenné zdroje hodné ochrany a obnovy.


Zdroj: nps.gov

Chcete se dozvědět více o mokřadech?

Podpora retence vody v krajině

"Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna. A to platí o všem na tomto světě. Je dobré ponaučit se z minulosti. Z naší historie. Napravit krajinu tak, aby ji více zadržela. V krajině byly tůně mokřady a prameniště, které dokázaly vodu zadržet i po deštích ...."

Přirozené mokřady se pro čištění vody vyplatí víc než ty umělé

"Co dokáže s odpadní vodou i s vodou nasycenou látkami z polí přirozený mokřad, zkoušeli na Příbramsku vědci z České zemědělské univerzity (ČZU). Jejich čtyřletý výzkum ukázal, že pro čištění vody od fosforu, dusíku a organických látek je přirozený mokřad stejně účinný jako ten, který se dá zbudovat uměle ..."

Zdroj: ekolist.cz

Mokřady jako nedoceněná součást měst

"Ukázkovým příkladem obnovy mokřadů ve městech je přírodní rezervace Vatnsmýri, v překladu „vodní bažina”. Jde o chráněnou mokřadní oblast v centru islandského Reykjavíku o rozloze 4,7 hektarů. Vatnsmýri se nachází v blízkosti kampusu Islandské univerzity, je zdrojem vody pro blízké jezero Tjörnin a významným hnízdištěm ptáků. Tato oblast historicky trpěla průmyslovým znečištěním a problémy s invazními druhy rostlin."

Jak je to jinde?

Pomozte nám zachránit náš mokřad!