Výsledek biologického průzkumu

Zavěr průzkumu

(zkráceno)

Zájmové území lze proto označit jako poměrně hodnotný mokřadní biotop. Je zde bohatě zastoupena typická mokřadní květena regionu, typově vyhraněná jsou zejména tužebníková lada, pro Frýdlantsko jsou neobvyklé i porosty s vysokým podílem bezkolence modrého. Porosty jsou poněkud znehodnoceny dlouhodobou absencí údržby: pokud by byly alespoň příležitostně posečeny, jejich botanický potenciál by se nepochybně zvýšil.

Území je významné i z hlediska výskytu vzácných a ohrožených druhů živočichů. Nejvýznamnější je výskyt vzácného reliktního drabčíka Stenus kiesenwetteri, který nebyl dosud v Jizerských horách ani na Frýdlantsku zjištěn, a vřetenušky mokřadní, která patří k velmi vzácným, silně ubývajícím a ohroženým druhům motýlů.

Lokalita má značný význam i z vodohospodářského hlediska, jako prameniště s většími plochami trvale zamokřených půd. Podobných lokalit v krajině v minulosti silně ubylo.

Uvažovaný záměr na využití parcely k individuální obytné zástavbě se tak jeví jako málo vhodný. Výrazněji zamokřené části území (což je většina plochy) by měly být ponechány v přírodním stavu a dle možností i extenzivně udržovány občasným posečením a místní redukcí náletových dřevin.

Vhodným doplňkem stávajících biotopů by byla i malá vodní plocha (tůň) s přírodními břehy.

Okrajové partie pozemku, zejména na jeho jihozápadní a východní straně, jsou sice relativně sušší a botanicky i zoologicky nepříliš hodnotné, prostor pro zástavbu je zde ovšem omezený.

Vhodnější je určitá kultivace těchto partií formou vhodné parkové úpravy s případnými rekrečními prvky.

Celý průzkum k nahlédnutí nebo stažení

Biologický průzkum.pdf

Průzkum je ke stažení na stránkách města Hejnice zde.