Zachraňte mokřad

Novinky

3.12.2020 Přijďte nás podpořit na prosincové zastupitelstvo!

Na prosincovém jednání zastupitelstva města Hejnice se rozhodne jak s hydrogeologickým průzkumem naloží a jaké další kroky budou v oblasti oné zastavovací studie podniknuty.

3.12.2020 Výsledek hydrogeologického průzkumu.

Vážení přátelé, dnes nám pan starosta poslal hotový hydrogeologický průzkum Hejnického mokřadu.

1137220.pdf

Průzkum je ke stažení na stránkách města Hejnice zde.

1137219.pdf

Jen titulní stránka zde.

26.8.2020 Výsledek biologického průzkumu.

Vážení přátelé, dnes nám pan starosta poslal hotový biologický průzkum Hejnického mokřadu. Závěr je úžasný a my pevně věříme, že mokřad bude zachován:

"Zájmové území lze proto označit jako poměrně hodnotný mokřadní biotop. Je zde bohatě zastoupena typická mokřadní květena regionu, typově vyhraněná jsou zejména tužebníková lada, pro Frýdlantsko jsou neobvyklé i porosty s vysokým podílem bezkolence modrého. Porosty jsou poněkud znehodnoceny dlouhodobou absencí údržby: pokud by byly alespoň příležitostně posečeny, jejich botanický potenciál by se nepochybně zvýšil.

Území je významné i z hlediska výskytu vzácných a ohrožených druhů živočichů. Nejvýznamnější je výskyt vzácného reliktního drabčíka Stenus kiesenwetteri, který nebyl dosud v Jizerských horách ani na Frýdlantsku zjištěn, a vřetenušky mokřadní, která patří k velmi vzácným, silně ubývajícím a ohroženým druhům motýlů.

Lokalita má značný význam i z vodohospodářského hlediska, jako prameniště s většími plochami trvale zamokřených půd. Podobných lokalit v krajině v minulosti silně ubylo.

Uvažovaný záměr na využití parcely k individuální obytné zástavbě se tak jeví jako málo vhodný. Výrazněji zamokřené části území (což je většina plochy) by měly být ponechány v přírodním stavu a dle možností i extenzivně udržovány občasným posečením a místní redukcí náletových dřevin.

Vhodným doplňkem stávajících biotopů by byla i malá vodní plocha (tůň) s přírodními břehy.

Okrajové partie pozemku, zejména na jeho jihozápadní a východní straně, jsou sice relativně sušší a botanicky i zoologicky nepříliš hodnotné, prostor pro zástavbu je zde ovšem omezený.

Vhodnější je určitá kultivace těchto partií formou vhodné parkové úpravy s případnými rekrečními prvky."

Biologický průzkum.pdf

Průzkum je ke stažení na stránkách města Hejnice zde.

24.6.2020 Zastupitelstvo města Hejnice schválilo, že se bude dělat hydrogeologický průzkum.

Podařilo se díky hrstce zastupitelů prosadit velice nutný hydrogeologický průzkum, se kterým se město nechtělo vůbec zatěžovat. My určitě nekončíme a naopak budeme nadále hledat všechny možnosti, jak mokřad, kde žijí vzácní živočichové zachránit.

18.6.2020 Představení třech alternativních studií

Záznamy jednotlivých představení jsou dostupné zde.

Naší největší inspirací je příroda....

...pojďte s námi do toho, nenechme si vzít to nejcennější, co tu máme - naši přírodu, naši vodu s jejími obyvateli..

...nenechme si zalít betonem to, co tu je od nepaměti a dnes je vzácností...

...náš mokřad, který je součástí našeho města Hejnice, našeho Skalního města...

...dnes se vracíme ke kořenům, vracíme se k obnovování remízků, mokřadů a tůní

...Skalní město mokřad, nemusíme ho vytvářet….

Pojďte s námi do toho a nenechme si ho vzít!

Proč v době sucha budeme odvodňovat?

Plánovaných 13 domů bytovou situaci stejně nevyřeší, ale nenávratně zmizí cenný kus přírody?

Proč jsou mokřady důležité?